Procedury bezpieczeństwa podczas obozów EmSport 2020 mają na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony zdrowia i życia dla zawodników oraz kadry, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu wypoczynku i realizacji programu szkoleniowego.

1. Uczestnicy wypoczynku muszą być zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Osoby odprowadzające dziecko i odbierające je z obozu nie powinny wykazywać objawów infekcji, a przekazanie i odbiór dziecka powinny do minimum ograniczyć możliwość kontaktu z innymi dziećmi.

3. Zarówno dzieci, jak i rodzice/opiekunowie prawni oraz kadra będzie miała mierzoną temperaturę przed wejściem do miejsca rejestracji. Osoba z temperaturą powyżej 37,5 nie będzie mogła uczestniczyć w obozie i zostanie odesłana do domu.

4. W miejscu rejestracji znajdować się będą płyny dezynfekujące – każda osoba przed wejściem jest zobowiązana zdezynfekować ręce.

5. Dziecko powinno być też zaopatrzone w osłony na usta i nos oraz niezbędne środki higieny.

6. Obiekty, w którym jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, zawierać będzie  strefę wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami nie będącymi uczestnikami tego wypoczynku.

7. Zakwaterowanie w pokojach będzie odbywało się w miarę możliwości organizacyjnych zgodnie z życzeniami rodziców, jednak przy zachowaniu zasady – nie więcej niż 4 osoby w pokoju, przy powierzchni 4m2 na 1 osobę.

8. Zajęcia w miarę możliwości i warunków pogodowych będą odbywały się na świeżym powietrzu.

9. Podczas obozów nie są organizowane żadne wyjścia do miejsc publicznych w celu zwiedzania.

10. Zajęcia będą odbywały się w poszanowaniu przepisów epidemicznych określających maksymalną liczbę uczestników treningu.

11. Cały sprzęt piłkarski będzie dezynfekowany po każdym treningu.

12. Zawodnicy będą pili wodę wyłącznie z własnych, podpisanych bidonów.

13. Zarówno zawodnicy jak i kadra ma obowiązek mycia rąk mydłem i dezynfekcji płynem  – przed wyjściem z pokoju, po powrocie do pokoju, przed i po treningu, przed i po posiłku, przed i po skorzystaniu z toalety.

14. Uczestnicy obozu oraz kadra będzie miała zapewniony dostęp do pielęgniarki lub ratownika medycznego.

15. Kadra EmSport jest przeszkolona z  zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19